Svenska Kanotförbundet och Riksidrottsförbundet är anmälda för brott mot svensk och europeisk konkurrenslagstiftning.

Skälen till anmälan är att Svenska Kanotförbundet systematiskt och målmedvetet motarbetat kanotslalomidrotten i såväl Sverige som i Finland och Baltikum, bland annat genom att hota och straffa dem som deltar i Nordic Cup. Detta skadar både ideella organisationer och företag i strid med konkurrenslagstiftningen.

Riksidrottsförbundet är anmält då dess stadgar gör organisationen till en kartell, som stödjer upprätthållandet av RF-anslutna förbunds monopol över idrotter. Detta skadar både ideell idrott så väl som företag.

Anmälan med omfattande dokumentation finns här.

Ett så pass omfattande ärende som detta tar tid, men utfallet är oerhört viktigt. Om Konkurrensverket inte bifaller ansökan, kommer svensk kanotslalom troligtvis utplånas. Om Konkurrensverket går på anmälarens linje, måste RF förändra sitt arbetssätt med implikationer på all svensk idrott.

Anmälaren hävdar det ohållbara att RF verkar “i myndighets ställe”, som bör behandla alla lika, samtidigt som RF är en kartell som stödjer monopol, med statsstöd.

I grunden är det en tråkig men nödvändigt utveckling om kanotslalom skall överleva i Sverige. SKF har aktivt valt att bli en gravt dysfunktionell och inkompetent organisation som målmedvetet motarbetar kanotslaloms utveckling. RF har valt att blunda för de grova övertramp SKF gör. Därmed har båda organisationer förverkat sin legitimitet.

Parallellt med denna process, och med anmälan till Konkurrensverket som underlag, ansöker Svenska Kanotslalomförbundet medlemskap i RF, och bestrider de stadgeenliga kraven för medlemskap.

av admin